Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Dokumenty Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej

Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży biletów, kontroli i rozpatrywania reklamacji obowiązujący w  Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.

Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli.

Karta Komunikacji Miejskiej jest nośnikiem biletów okresowych a nie biletem, w związku z czym bez zapisania na niej ważnego biletu nie uprawnia do przejazdów komunikacją miejską.

I. POJĘCIA I DEFINICJE

KM-Płock – Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

KKM – Karta Komunikacji Miejskiej – elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych,

PSB/BOK – Punkt Sprzedaży Biletów/ Biuro Obsługi Klienta KM-Płock Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Przemysłowej 17 oraz przy ul. Jachowicza 42 lok. 1 w Płocku,

Doładowanie – zakup elektronicznych biletów przeznaczonych do korzystania z usług przewozowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Płocku,

Personalizacja Karty Komunikacji Miejskiej – zapis na Karcie Komunikacji Miejskiej danych osobowych pasażera

Kaucja – opłata pobierana od Wnioskodawcy za wydanie Karty Komunikacji Miejskiej.

Regulamin – niniejszy dokument

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Karta Komunikacji Miejskiej jest własnością KM – Płock.
 2. Karta Komunikacji Miejskiej jest kartą imienną (personalizowaną) i może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na karcie.
 3. Pasażer może posiadać tylko jedną kartą imienną.
 4. Pasażer staje się użytkownikiem Karty Komunikacji Miejskiej po wpłaceniu kaucji za jej wydanie.
 5. Na Kartę Komunikacji Miejskiej Pasażer może zapisać każdy rodzaj biletu, w zależności od posiadanych uprawnień.
 6. Kaucja za wydanie Karty jest pobierana w momencie odbioru karty.
 7. Wysokość kaucji wynosi 20,00 zł. KM – Płock dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia pobierania kaucji.
 8. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty Komunikacji Miejskiej Pasażer zobowiązany jest do jej oddania. W tym przypadku wpłacona kaucja podlega zwrotowi na wniosek Pasażera.
 9. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
  • utraty Karty przez jej posiadacza
  • uszkodzenia Karty przez jej posiadacza
  • zablokowania Karty
 10. Wniosek o wydanie Karty można pobierać we wszystkich punktach sprzedaży KM-Płock oraz ze strony internetowej  KM-Płock lub  wypełnić na  http://kkm.kmplock.eu
 11. Do wniosku należy dołączyć jedno aktualne zdjęcie, które zostanie zwrócone przy odbiorze karty. Poprawnie wypełniony wniosek można złożyć we wszystkich PSB/BOK wyznaczonych przez KM–Płock.
 12. Dokumenty wymagane do otrzymania Karty Komunikacji Miejskiej:
KARTA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJWYMAGANE DOKUMENTY
Imienna normalna– wniosek,
– aktualne zdjęcie (3cm x 4 cm)
– dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (oryginał)

13. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty nie będzie rozpatrywany.
14. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie Karty podlegają przetwarzaniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły na stronie https://www.kmplock.eu 
15. Imienną Kartę (oraz zdjęcie) odbiera się osobiście w punkcie składania wniosku, w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
16. Karta imienna jest wydawana Wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
17. Wydanie Karty następuje po wpłacie kaucji i dokonaniu zakupu pierwszego biletu okresowego.
18. Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określone są  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka i należy je udokumentować w czasie kontroli.
19. Okres ważności Karty zapisany jest w pamięci karty.
20. Pasażer ma obowiązek odebrania Karty w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu Karta traci ważność.
21. Okres ważności  biletu ulgowego na KKM zależy od terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgowych przejazdów. Po upływie tego terminu pasażer nie ma możliwości korzystania z ulgowych przejazdów.
22. Utratę Karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) należy zgłosić pisemnie (wypełnić Wniosek), w BOK. Wydanie wtórnika karty wymaga dostarczenia aktualnego zdjęcia.
23. Karta utracona zostaje zablokowana niezwłocznie po zgłoszeniu. Klient otrzymuje nową Kartę. Opłata za odtworzenie zakodowanych na karcie danych wynosi 10,00 zł. Wysokość kaucji za wydanie nowej Karty wynosi 20,00 zł.
24. Karta zostaje odtworzona po uprzedniej weryfikacji w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż.
25. Zmiana danych osobowych nie powodująca zmiany zewnętrznej na Karcie odbywa się w PSB, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Aktualizacja jest bezpłatna.
26. Zmiana danych osobowych powodująca zmiany zewnętrzne na Karcie odbywa się w BOK, po wypełnieniu wniosku i okazaniu oryginału dokumentu potwierdzającego zakres zmian. Opłata za aktualizację danych wynosi 10,00 zł. Wysokość kaucji za wydanie nowej Karty wynosi  20,00 zł.
27. Karty Komunikacji Miejskiej nie należy łamać, giąć lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie, narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych
28. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Komunikacji Miejskiej można składać w BOK.
29. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można bezpłatnie wymienić po wypełnieniu stosownego Wniosku w BOK.
30. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne. Ponowne wydanie Karty wymaga wpłaty kaucji za jej wydanie.
31. Znalazca Karty Komunikacji Miejskiej jest proszony o jej zwrot do KM – Płock.
32. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż pięć dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https://www.kmplock.eu
33. Niniejszy regulamin jest udostępniony za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https://www.kmplock.eu    

III. ZAKUP BILETU OKRESOWEGO NA KARCIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 1. Zakupu biletu okresowego na Karcie można dokonać w dowolnym PSB KM – Płock, w biletomacie stacjonarnym lub mobilnym lub przez Internet, poprzez stronę http://kkm.kmplock.eu. Pasażer każdorazowo otrzymuje potwierdzenie zakupu biletu informujące go o kwocie zakupu, terminie ważności biletu.
 2. Można dokonać zakupu biletu na Karcie maksymalnie z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Termin 30 dni nie znajduje zastosowania w sytuacji zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej.
 4. Dostępne w sprzedaży rodzaje biletów określone są w Cenniku biletów KM – Płock wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka.
 5. Karta bez zakupionego biletu okresowego, ani też samo potwierdzenie zakupu nie upoważniają do korzystania  z przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 6. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu okresowego wykupionego na Karcie bilet nie podlega zwrotowi.
 7. Zwrot pełnej należności za niewykorzystany bilet przed rozpoczęciem jego ważności, przysługuje posiadaczowi biletu, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.
 8. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty, nie podlega zwrotowi równowartość środków pieniężnych zakodowanych na karcie jako bilet okresowy.

IV. ZAKUP BILETU OKRESOWEGO NA KARCIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET

Zasady zakupu biletu okresowego na karcie komunikacji miejskiej przez Internet określa regulamin doładowania karty komunikacji miejskiej przez serwis internetowy.

Załączniki: