Formularze - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Protokół reklamacyjny dotyczący biletomatu

Pobierz protokół reklamacyjny w wersji DOC lub wypełnij poniższy formularz

Protokół reklamacjny dotyczący biletomatu

Dane osoby składającej reklamacje

Zdarzenie

Godzina zdarzenia
Rezygnacja z wybranego biletu:
Bilet wydany
Reszta wydana

Dodatkowe uwagi

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pani/Pana reklamacji, skarg na usługi wykonywane przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o., pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w innych niż określone powyżej celach.
 3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kontrolujące.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji/skargi.
 6. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
 7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Rodo

Protokół reklamacji skargi

Pobierz protokół reklamacyjny w wersji DOC lub wypełnij poniższy formularz

Protokół reklamacyjny

Dane osoby składającej reklamacje

Zdarzenie

Godzina zdarzenia

Maximum file size: 10MB

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pani/Pana reklamacji, skarg na usługi wykonywane przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o., pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w innych niż określone powyżej celach.
 3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kontrolujące.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji/skargi.
 6. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
 7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Rodo