Formularz kontaktowy - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Kontakt Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Rodo

Uwagi i pouczenia

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysłanie formularza kontaktowego, a pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w innych niż określone powyżej celach
  3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacyjne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kotrolujące
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania formularza kontaktowego
  6. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia
  7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO