Ogólna klauzula informacyjna - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Dokumenty Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Polityka prywatności dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. zs. w Płocku (09-400); ul. Przemysłowa 17 KRS: 0000134810, kapitał zakładowy: 67.627.000,00 PLN, NIP: 7742352235, REGON: 610403912, działając jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, niniejszym informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub ewentualnie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. realizacji umowy
  2. wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane tylko na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody
 3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator wprowadził w życie i stosuje organizacyjne i techniczne (w tym informatyczne) rozwiązania zapewniające należytą ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, chyba, że okres ten wprost wynika z zawartej umowy lub klauzuli informacyjnej (np. klauzuli o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego).
 5. Informujemy, iż przysługują Pani/Panu prawa:
  1. dostępu do danych osobowych, a także uzyskania ich odpisów/kopii
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne
  3. żądania usunięcia danych osobowych, (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  5. przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie takie nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed cofnięciem zgody.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany. Za wyjątkiem zapisów dotyczących plików cookies, o czym mowa w ustępie 13. oraz zgody udzielonej wprost, dane osobowe nie będą profilowane.
 6. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem lub Inspektorem Danych Panem Pawłem Krakowskim drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną, pisząc na adres poczty e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
 7. Strona internetowa prowadzona przez Administratora może korzystać z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 8. W zakresie plików cookies Administrator informuje, iż pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Strona internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika i zapamiętania jego ostatnich ustawień. Stosowane pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu (w tym poprzez zaproponowanie treści potencjalnie intersujących użytkowania). Strona internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może spowodować, niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej. Administrator informuje, iż dane osobowe zawarte w plikach cookies oraz utworzone na podstawie aktywności na stronie internetowej Administratora mogą podlegać profilowaniu, tak aby jak najbardziej dopasować treść wyświetlaną na stronie do Pana/Pani preferencji jak również zapamiętywać bieżącą aktywność zakupową (np. produkty w koszyku) oraz podjąć oczekiwane działania marketingowe.
 9. Administrator informuje, iż na terenie zakładów pracy, w siedzibie, oddziałach oraz ewentualnych innych miejscach, możliwe jest korzystanie z tzw. monitoringu przemysłowego, który prowadzony jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i ochrony mienia pracowników i klientów oraz wszelkich osób trzecich. Infrastruktura służąca do prowadzenia monitoringu zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych, nagrania zaś kasowane są po 3 miesiącach od daty zapisu, chyba że ich zabezpieczenie jest niezbędne dla realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 10. Administrator oświadcza, iż na terenie zakładu pracy oraz we wszelkich miejscach, gdzie przechowywane są dane osobowe, stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie miejsca, w których znajdują się jakiekolwiek dane osobowe, są miejscami odpornymi na zalanie, zniszczenie, czy utratę danych.