Przepisy porządkowe - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Dokumenty Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe

Załącznik do uchwały Nr 497/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 r.

Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę – Miasto Płock

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę – Miasto Płock mają na celu:

 1. zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w lokalnym transporcie zbiorowym;
 2. ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających z lokalnego transportu zbiorowego.
§2
 1. Osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu w transporcie publicznym uprawnieni są do udzielania wskazówek i uwag oraz wydawania poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozów organizowanych przez Gminę – Miasto Płock oraz egzekwowania i przestrzegania niniejszych Przepisów porządkowych.
 2. Pasażerowie obowiązani są stosować się do poleceń, o których mowa w ust. 1.
 3. W przypadku awaryjnej zmiany trasy pojazdu lub dłuższych postojów, obsługa pojazdu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy lub czasu przejazdu.
§3

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe lub na przystanku, powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu lub organy porządkowe.

Rozdział II
Przewóz osób

 §4
 1. Wsiadanie do i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające.
 2. Zabrania się pasażerom korzystającym z pojazdów wsiadania i wysiadania:
  1. podczas ruchu pojazdu,
  2. przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
  3. po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.
 3. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na przystanku obowiązującym jako ostatni na danej trasie:
  1. gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,
  2. gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy,
  3. gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,
  4. na polecenie obsługi pojazdu, nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów.
 1. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest za zgodą obsługi pojazdu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu pojazdu na przystanek. W okresie jesienno – zimowym, podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, niezwłocznie po zakończeniu czynności manewrowych obsługa zobowiązana jest podstawić pojazd na przystanek początkowy w celu umożliwienia oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe. Kierujący może odstąpić od podstawienia pojazdu na przystanek początkowy w przypadku, jeżeli:
  1. inny autobus danej linii ma wcześniejszy planowy odjazd,
  2. usytuowanie przystanku początkowego ze względów bezpieczeństwa wyklucza dłuższy postój pojazdu na przystanku,
  3. postój autobusu powoduje utrudnienia ruchu innych autobusów.
 2. W przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiedni przycisk służący do otwierania drzwi przez pasażerów, pasażerowie zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” zobowiązani są powiadomić o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku „STOP”, lub „DRZWI” lub w przypadku braku przycisków zajęcie miejsca przy drzwiach, a zamierzający wsiąść do pojazdu powiadamiają o tym kierującego poprzez zajęcie widocznego miejsca na przystanku i samodzielne otworzenie drzwi naciskając znajdujący się przy drzwiach przycisk. Czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 3. Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome lub niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym, powinny oczekiwać w przedniej części przystanku, w tym przystanku „na żądanie”, umożliwiając bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 4. Zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
§5

Obsługa pojazdu dokonuje zamknięcia drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.

§6
 1. W pojeździe znajdują się oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
  1. osób z dzieckiem oraz kobiet w ciąży,
  2. osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się,
  3. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  4. wózków dziecięcych.
 2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1), 2) i 3), osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych oraz osoby starsze w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705) posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1.
 3. Obsługa pojazdu zobowiązana jest – w razie jednoznacznego zasygnalizowania takiej potrzeby – do udzielenia pomocy osobom wymienionym w ust. 1 pkt 2) i 3) w dostaniu się do pojazdu i zajęciu w nim miejsca oraz w opuszczeniu miejsca i pojazdu.
 4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
 5. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu lub zwierząt w miejscu przeznaczonym dla osób określonych w ust. 1 pkt 3) i 4), pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu (w tym również zwierzęcia) z zachowaniem postanowień §11.
§7
 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, jednostek służby zdrowia.
 2. W przypadkach opisanych w ust. 1 obsługa pojazdu jest uprawniona do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu i wypuszczeniu pasażerów w miejscu poza wyznaczonymi na trasie przejazdu przystankami, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
§8

     W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego zabrania się:

 1. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
 2. otwierania drzwi w czasie jazdy lub podczas zatrzymania,
 3. dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu lub zatrzymania się,
 4. zanieczyszczania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu,
 5. wychylania się przez okna i opierania się o drzwi,
 6. siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,
 7. spożywania napojów i artykułów żywnościowych,
 8. używania sprzętu sportowego, w szczególności łyżworolek, wrotek ,
 9. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 10.  żebrania i sprzedaży obnośnej,
 11. uprawiania sportów lub innych podobnych czynności oraz zabaw,
 12. palenia tytoniu oraz używania e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych,
 13. zażywania środków odurzających,
 14. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
 15. prowadzenia zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator zbiórki posiada stosowne upoważnienie i zgodę Organizatora transportu publicznego,
 16. naklejania plakatów i ogłoszeń, rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody Organizatora transportu publicznego,
 17. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 18. utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego,
 19. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,
 20. przebywania w kabinie kierowcy. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą.

Rozdział III
Przewóz bagażu i zwierząt

§9
 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu.
 2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. Na żądanie obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, pasażer jest obowiązany:
  1. umieścić przewożony bagaż lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu,
  2. opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 – 2 oraz § 10 pkt 5,
  3. opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli nie spełnia on uregulowań określonych w §12,
  4. opuścić pojazd wraz z przewożonym przedmiotem o którym mowa w §10 pkt 1-4 i 6-14,
  5. zdjąć z pleców (ramion) plecak, torbę lub worek, lub inny bagaż podręczny.
 4. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego, zwierząt lub innych przedmiotów.
 5. Dopuszcza się przewóz rowerów na bagażniku rowerowym przystosowanym do takiego przewozu,zamontowanym z tyłu Przewóz rowerów może odbywać się na następujących zasadach:
  a) przewóz rowerów możliwy jest tylko na linii oznaczonej jako ta, która pozwala na przewóz rowerów,
  b) na bagażniku mogą być przewożone jednocześnie maksymalnie cztery rowery,
  c) umieszczenie oraz wyładowanie rowerów z bagażnika możliwe jest tylko na przystanku początkowym i końcowym danej linii.
 6. Czynności związane z umieszczeniem i zdjęciem roweru wykonuje pasażer pod nadzorem kierowcy autobusu.
 7. Przed umieszczeniem roweru na platformie bagażnika, pasażer obowiązany jest usunąć jego dodatkowe wyposażenie, które mogłoby zostać skradzione w czasie postoju autobusu, przed skrzyżowaniem lub na przystanku lub też mogłoby wypaść podczas przejazdu (dotyczy to np. komputerów rowerowych, saszetek, bidonów, pompek rowerowych).
 8. Po umieszczeniu roweru na bagażniku kierowca autobusu obowiązany jest sprawdzić sposób jego zabezpieczenia i zamocowania oraz zamknąć bagażnik na klucz.
 9. Kierowca autobusu nadzoruje wyładunek rowerów na przystanku końcowym, w celu wydania ich właściwym osobom.
§10

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogących uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
 2. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 3. wywołujących odczucie odrazy,
 4. których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszych przepisów lub odrębnych przepisów, w tym broni z wyjątkiem dopuszczenia jej do przewozu przez:
  1. osoby posiadające aktualne pozwolenie na broń,
  2. osoby pełniące służbę wojskową lub publiczną, zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U z  2020 r. poz. 955).
 5. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności:
  1. psów bez kagańca z wyłączeniem §11 ust. 1 pkt 1 i 3,
  2. psów uznawanych za agresywne, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. z 2003 r. Nr 77, poz. 687),
  3. zwierząt gospodarskich, hodowlanych,
  4. zwierząt niebezpiecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, 1037),
 6. rowerów – z zastrzeżeniem §9 ust. 5 – 9,
 7. rowerów i hulajnóg systemów współdzielonych (tzw. rowerów i hulajnóg miejskich),
 8. rowerów i hulajnóg wyposażonych w silnik,
 9. wózków rowerowych,
 10. skuterów-wózków wyposażonych w silnik,
 11. dwukołowców (tzw. segway) i jednokołowców (tzw. monocykl) wyposażonych w silnik,
 12. hulajnóg, których nie można złożyć, z wyłączeniem małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącego dziecku, w sposób nie przeszkadzający innym pasażerom,
 13. wózków transportowych, z wyłączeniem toreb-wózków zakupowych,
 14. innych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
§11
 1. Dopuszcza się przewożenia w pojazdach:
  1. małych zwierząt domowych, w tym małych psów, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia w podręcznej klatce transportowej, zabezpieczonej przed ucieczką zwierzęcia lub innym pojemniku transportowym właściwym dla rodzaju zwierzęcia, niestwarzającym zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów i pojazdów,
  2. psów przez pełnoletniego pasażera, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów, trzymane są na smyczy i w kagańcu, z zastrzeżeniem pkt 3, posiadania przez pasażera podróżującego z psem ważnego zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przewożonego psa przeciw wściekliźnie,
  3. psa asystującego bez kagańca o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2020 r. Nr 426 z późn. zm.), posiadającego stosowny certyfikat, odpowiednio oznakowanego i towarzyszącego w podróży osobie niewidomej/niedowidzącej,
  4. jako bagażu podręcznego:
   1. składanych hulajnóg, niewyposażonych w silnik – pod warunkiem, że są złożone i przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom,
   2. urządzeń wspomagających poruszanie się pieszych – w szczególności wrotek, rolek, deskorolek (w tym wyposażonych w silnik), nartorolek, nart – pod warunkiem, że są przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom.
 2. W pojazdach oznakowanych odpowiednimi piktogramami dopuszcza się przewożenia:
  1. wózków inwalidzkich, w tym wyposażonych w silniki elektryczne, wózek zostanie prawidłowo ustawiony w wyznaczonym miejscu i unieruchomiony za pomocą hamulca lub blokady oraz zabezpieczony pasem mocującym – jeżeli pojazd jest w niego wyposażony,
  2. wózków dziecięcych – pod warunkiem, że zostaną unieruchomione za pomocą blokady lub hamulca oraz ustawione równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku
§12
 1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzęciem oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich, których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób – nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

 §13
 1. Niezastosowanie się do zapisów §9, §10, §11 i §12 może spowodować, że obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu, kontrolerzy biletów lub Straż Miejska, mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.
 2. Kierujący pojazdem ma prawo odmówić dalszej jazdy do momentu zastosowania się do żądania określonego w ust. 1.
 3. W przypadku zaistnienia przypadków określonych w §9, §10, §11, §12 i opuszczenia przez pasażera pojazdu, pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za bilet.