Cennik biletów - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Bilety Cennik biletów

Cennik biletów

Cennik obowiązujący od 01.02.2022 r.

TARYFA OPŁAT za bilety Komunikacji Miejskiej – Płock (ceny brutto w zł, podatek VAT 8%)

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE A
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]Ulgowy [75%]
Bilety krótkookresowe / na okaziciela
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania / zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania / zakupu*
4,002,00
2. Bilet grupowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu zakupu*
4,00 x liczba osób2,00 x liczba osób
3. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania / zakupu*
15,007,50
4. Bilet weekendowy dla jednej osoby – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
10,005,00
5. Bilet weekendowy grupowy (maks. 5 osób) – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
20,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 piętnastego dnia terminu ważności
68,0034,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
122,0061,0030,50
3. Bilet 30-dobowy – dostępny w aplikacji mobilnej Płockarta dla użytkowników programu „Płocka Karta Mieszkańca”
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów ważny przez trzydzieści dób od dnia i godziny zakupu
106,0053,00
4. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
320,00160,00
5. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godz. 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
102,0051,0025,50
6. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godz. 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
274,00137,00
BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE B
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących gmin.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilety krótkookresowe / na okaziciela
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania / zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania / zakupu*
6,403,20
2. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania / zakupu*
23,0011,50
3. Bilet weekendowy dla jednej osoby – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
10,005,00
4. Bilet weekendowy grupowy (maks. 5 osób) – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
20,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
106,0053,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
190,0095,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
400,00200,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
140,0070,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
312,00156,00
BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE C
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilety krótkookresowe / na okaziciela
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (75-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania / zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania / zakupu*
9,404,70
2. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania / zakupu*
23,0011,50
3. Bilet weekendowy dla jednej osoby – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
10,005,00
4. Bilet weekendowy grupowy (maks. 5 osób) – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
20,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
146,0073,00
2. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
200,00100,00
3. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
400,00200,00
BILETY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE W STREFIE G
Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Gąbin, Gozdowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock (strefa A)
Rodzaj biletuNormalnyUlgowy [50%]
Bilet jednoprzejazdowy /na okaziciela/ (uprawniający do przejazdu na liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania
4,602,30

Uprawnienia do ulg

Wyciąg z Zarządzenia Nr 5104/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 19.04.2024 r. zmieniony został zakres ulg obowiązujących w komunikacji miejskiej w Płocku, z mocą obowiązywania od 1 maja 2024 r. Jednocześnie dotychczasowe Zarządzenie nr Nr 4346/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 4383/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 4468/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 175/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., Nr 2204/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. tracą swoją moc.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

OSOBY UPRAWNIONEDOKUMENT1 POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Osoby niewidome lub niedowidzące wraz z opiekunem/przewodnikiem2 towarzyszącym im w pojeździe lub z psem – przewodnikiem.Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (oznaczonej symbolem 04-O) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (dotyczy wszystkich grup inwalidzkich);
– wraz z dokumentem tożsamości niewidomego/niedowidzącego.
2. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem2 towarzyszącym im w pojeździe.Legitymacja lub orzeczenie osoby niepełnosprawnej z wpisem o:
1) znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
3) zaliczenie do I grupy inwalidów;
– wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej.
3. Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia wraz z opiekunem2 towarzyszącym im w pojeździe.1) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia;
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia;
3) legitymacja lub orzeczenie dokumentujące niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia;
4) legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia;
5) legitymacja przedszkolna wydana według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
4. Dzieci do ukończenia 4 roku życia.Dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty lub paszport).
5. Dzieci po ukończeniu 4 roku życia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia – w strefie taryfowej A.Dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty lub paszport).
6. Uczniowie płockich szkół podstawowych w strefie taryfowej A. Legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
7. Uczniowie szkół specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły i z powrotem oraz do i z miejsca praktycznego odbywania zawodu wraz z opiekunem2 towarzyszącym im w pojeździe.Legitymacja szkolna wraz z zaświadczeniem z podaną trasą dojazdu.
8. Nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków płockich przedszkoli i szkół podstawowych, którzy podróżują środkami transportu publicznego w strefie taryfowej A, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych.Podpisana przez dyrektora szkoły/placówki karta wycieczki zgodna ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 poz. 1055)
9. Osoby, które ukończyły 70 lat.Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający datę urodzenia.
10. Kombatanci i osoby represjonowane, będący członkami:
1) Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
2) Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
3) Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników.
Legitymacja Kombatancka lub Legitymacja Osoby Represjonowanej wraz z legitymacją członkowską i dokumentem tożsamości.
11. Weterani i weterani poszkodowani.1) Legitymacja weterana wraz z dokumentem tożsamości;
2) Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty i dok. tożsamości.
12. Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dn. 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388).Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
13. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej:
– 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety;
– 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni.
Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub wpis w legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzający nadanie odznaki (ZHDK) wraz z dokumentem tożsamości.
14. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej:
– 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety;
– 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni.
Przez okres 2 lat od daty ostatniego oddania krwi.
Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub wpis w legitymacji honorowego dawcy krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi potwierdzający nadanie odznaki (ZHDK) wraz z dokumentem tożsamości.
15. Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu Legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości.
16. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Płocku w czasie wykonywania czynności służbowych.Legitymacja służbowa.
17. Funkcjonariusze Policji.Legitymacja służbowa.
18. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w dni robocze od poniedziałku do środy w godzinach 8-15, w czwartki w godzinach 9-17, w piątki w godzinach 9-15.Legitymacja Pracownika Socjalnego MOPS w Płocku wraz z dokumentem tożsamości.
19. Mieszkańcy Płocka, posiadający status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30, przez okres jednego roku od dnia wydania karty aktywnego poszukiwania pracy.Aktualna karta aktywnego poszukiwania pracy, wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i uzupełniona przez Miejski Urząd Pracy w Płocku wraz z dokumentem tożsamości.
20. Właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku.Ważny dowód rejestracyjny samochodu wraz z dokumentem tożsamości.
21. Senatorowie i Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej.Legitymacja senatorska lub poselska.
22. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej.Aktualna Książeczka Inwalidy Wojennego-Wojskowego.
23. Osoby upoważnione do kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej lub kontroli jakości usług w pojazdach komunikacji miejskiej oraz inne osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Płocka.Imienne upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Płocka wraz z dokumentem tożsamości.
1 Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.
2 Przez opiekuna należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a przez przewodnika osoby niewidomej należy rozumieć osobę, która ukończyła 13 lat.
3 Sposób korzystania z Karty określa uchwała Rady Miasta Płocka Nr 702/XL/05 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50% ULGI)

OSOBY UPRAWNIONEDOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego oraz dokumentem tożsamości.
2. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku.Legitymacja emeryta – rencisty wraz z dokumentem tożsamości lub w przypadku gdy osoba nie jest uprawniona do otrzymania legitymacji – decyzja/zaświadczenie właściwego organu o uprawnieniu do otrzymywania świadczenia wraz z dokumentem tożsamości.
3. Dzieci po ukończeniu 4 roku życia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia -w strefie taryfowej B, C i G.Dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty lub paszport).
4. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, z wyłączeniem osób wymienionych w tabeli I. pkt 6.Legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
5. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej:
– 900 mililitrów krwi w okresie jednego roku.
Ulga przysługuje przez okres jednego roku od daty ostatniego oddania krwi.
Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem z podaniem daty ostatniego oddania krwi, w przypadku braku zdjęcia Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
6. Żołnierze rezerwy albo osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy.Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.
7. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni, do ukończenia 26 roku życia.1) Ważna, wydana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejska Karta Młodzieżowa Euro 26 Student.
2) Ważna, wydana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Karta ISIC (International Student Identity Card).
8. Słuchacze kolegium.Ważna legitymacja słuchacza kolegium.
9. Studenci uczelni dziennych, zaocznych, wieczorowych, zawodowych.Ważna legitymacja studencka.
10. Kombatanci za okazaniem aktualnej legitymacji kombatanckiej.Legitymacja Kombatancka lub Legitymacja Osoby Represjonowanej.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50% ULGI W STOSUNKU DO CENY BILETU NORMALNEGO DŁUGOOKRESOWEGO IMIENNEGO ELEKTRONICZNEGO 30-DNIOWEGO)

OSOBY UPRAWNIONEDOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Dorośli członkowie rodzin (rodzice) korzystający z „Płockiej Karty Familijnej 3+” na warunkach określonych w Regulaminie Płockiej Karty Familijnej 3+. Uprawnienie przysługuje wyłącznie przy zakupie biletu długookresowego imiennego elektronicznego 30 – dniowego uprawniającego do przejazdu w strefie taryfowej A (w tym także 30- dniowego ważnego od poniedziałku do piątku).Ważna Płocka Karta Familijna 3+ wraz z dokumentem tożsamości.
W przypadku korzystania z tej ulgi nie przysługuje prawo korzystania z innych ulg.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (75% ULGI W STOSUNKU DO CENY BILETU NORMALNEGO DŁUGOOKRESOWEGO IMIENNEGO ELEKTRONICZNEGO 30 – DNIOWEGO)

OSOBY UPRAWNIONEDOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Członkowie rodzin (dzieci – do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje) korzystający z „Płockiej Karty Familijnej 3+” na warunkach określonych w Regulaminie Płockiej Karty Familijnej 3+. Uprawnienie przysługuje wyłącznie przy zakupie biletu długookresowego imiennego elektronicznego 30 – dniowego uprawniającego do przejazdu w strefie taryfowej A (w tym także 30- dniowego ważnego od poniedziałku do piątku).Ważna Płocka Karta Familijna 3+ wraz z dokumentem tożsamości.
W przypadku korzystania z tej ulgi nie przysługuje prawo korzystania z innych ulg.

Wzory biletów