Opłaty dodatkowe - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Bilety Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe

Opłat można dokonywać na rachunek bankowy: 35 1240 3174 1111 0010 2288 3006 (bank PEKAO S.A.) prosimy o umieszczenie  informacji – „imię i nazwisko ukaranego oraz numer wystawionego wezwania do zapłaty”

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 398/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 zm. Uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 338/XIX/2016 z dn. 31 maja 2016 oraz Nr 520/XXX/2017 z dn. 28.03.2017

I. Opłaty dodatkowe:Sposób określenia opłaty dodatkowej
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu)Stanowi 100–krotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie A
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.Stanowi 40–krotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie A.
3. Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.Stanowi 20–krotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie A.
4. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczynyStanowi 150–krotność ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie A.
5. Opłaty dodatkowe wymienione w punkcie 1, 2 i 3 uiszczone u kontrolera w autobusie lub w ciągu 3 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty w kasie lub na konto firmy wystawiającej wezwanie.Obniża się odpowiednio o 50%
6. Opłaty dodatkowe wymienione w punkcie 1, 2 i 3 uiszczone w ciągu 4-7 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty w kasie lub na konto firmy wystawiającej wezwanie.Obniża się odpowiednio o 30%
II. Inne opłaty:Sposób określenia opłaty
1. Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.Stanowi 10% wysokości opłaty dodatkowej zwracanej lub umarzanej
2. Przewóz: bagażu; zwierząt; wózków, z których korzystają dzieci do lat 4; wózków inwalidzkich, z których korzysta osoba niepełnosprawna.Nie podlega opłacie