Zawieszenie biletu

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, oferujemy Państwu możliwość zawieszenia biletu zapisanego na Karcie Komunikacji Miejskiej. W formularzu prosimy podać: nr KKM, imię i nazwisko, nr Pesel.
Zawieszenie nastąpi od następnego dnia po wysłaniu wniosku. O czym zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową w ciągu siedmiu dni.
W przypadku braku danych lub ich błędnego podania zawieszenie nie będzie możliwe.

Aby przywrócić bilet należy udać się z KKM do jednego z Biur Obsługi Klienta (ul. Przemysłowa 17 lub al. Jachowicza 42).

Dany bilet okresowy można zawiesić jeden raz w ciągu jego okresu obowiązywania. Zawieszenie biletu okresowego jest możliwe tylko w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Informujemy, że konieczność podania przez Państwa powyższych danych osobowych przy składaniu wniosku jest niezbędna w celu prawidłowej jego obsługi.
Przekazane dane będą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego wniosku.

Imię i nazwisko posiadacza karty(wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Karty KKM (wymagane)

Nr PESEL przypisany do karty(wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu wysłania formularza kontaktowego, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Uwagi i pouczenia

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysłanie formularza kontaktowego, a pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w innych niż określone powyżej celach.
  3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacyjne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kontrolujące.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania formularza kontaktowego.
  6. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia.
  7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.