Regulamin przewozów

Załącznik do uchwały Nr 401/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 r  (z późniejszymi zmianami).

Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego
określające warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę – Miasto Płock

Definicje

Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:

1) KMP – Komunikacja Miejska Płock Spółka z o. o.;

2) organizator transportu publicznego – Gmina – Miasto Płock, zwana dalej Organizatorem;

3) operator transportu publicznego – Komunikacja Miejska Płock Spółka z o. o., zwana dalej Operatorem;

4) linia podstawowa – linia komunikacyjna uruchamiana dla zaspokojenia stałych potrzeb przewozowych;

5) linia uzupełniająca – linia komunikacyjna uruchamiana w celu uzupełnienia lub wzmocnienia układu linii podstawowych;

6) linia zastępcza – linia komunikacyjna uruchamiana w celu zapewnienia obsługi pasażerów jednej lub wielu linii podstawowych w czasie doraźnego lub planowanego zawieszenia lub zmiany trasy;

7) linia specjalna – linia komunikacyjna uruchamiana w celu zapewnienia obsługi określonego rejonu lub określonej grupy pasażerów w związku z obchodami świąt, imprezami itp.;

8) przejazd łączony – podróż obejmująca przejazd więcej niż jedną linią komunikacyjną;

9) granica strefy taryfowej – wyznaczona przez granicę administracyjną dwóch sąsiadujących ze sobą gmin;

10) strefa taryfowa – obszar terytorialny, na terenie którego można podróżować na podstawie określonego dla danej strefy taryfowej rodzaju biletu;

11) przystanek „na żądanie” (skróty NŻ, N.Ż., N/Ż) – przystanek, na którym autobus zatrzymuje się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania jest sygnalizowana przez pasażera. Pasażer sygnalizuje, że chce wsiąść do pojazdu poprzez oczekiwanie w widocznym dla kierującego miejscu, natomiast gdy chce wysiąść powinien odpowiednio wcześnie, tj. w czasie umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku, zająć miejsce przy drzwiach i nacisnąć odpowiedni przycisk w pojeździe;

12) bilet – dokument przewozu występujący w formie określonej w § 4 ust. 6.;

13) rodzaj biletu – zbiór cech biletu określających jego wartość, terytorialny zakres stosowania oraz okres ważności (w przypadku biletów krótko- i długookresowych);

14) bilet na okaziciela – bilet uprawniający do przejazdu każdą osobę będącą w jego posiadaniu;

15) bilet imienny – bilet uprawniający do przejazdu wskazaną na nim osobę, wydawany wyłącznie w formie spersonalizowanej karty miejskiej;

16) karta miejska – elektroniczny nośnik biletów długookresowych, na której dokonany zostaje elektroniczny zapis potwierdzający rodzaj i okres ważności biletu długookresowego. Zasady korzystania z karty miejskiej określa jej regulamin;

17) personalizacja karty miejskiej – zapisanie w formie elektronicznej danych osobowych pasażera oraz nadanie numeru i umieszczenie aktualnego zdjęcia;

18) skasowanie/aktywowanie biletu – nadanie biletowi ważności przez:

a) dokonanie na nim odpowiedniego zapisu poprzedzone prawidłowym umieszczeniem biletu w formie papierowej w kasowniku,
b) zakup biletu przez telefon komórkowy,
c) zakup skasowanego biletu w mobilnym automacie biletowym,
d) zapisanie na karcie miejskiej, przy wykorzystaniu mobilnych automatów do sprzedaży biletów, biletu zakupionego droga elektroniczną;

19) urządzenie obsługujące – urządzenie nawiązujące łączność z kartą lub biletem, czytające albo czytająco – zapisujące, np. terminal kodujący (punkt sprzedaży), kasownik, terminal kontrolerski, automat do sprzedaży biletów;

20) pojazd – środek transportu (autobus) skierowany do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii podmiejskich objętych porozumieniami międzygminnymi;

21) przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora transportu publicznego, wg zasad określonych w niniejszych przepisach;

22) pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu, o której mowa w §1 ust 4.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszych przepisów jest określenie zasad korzystania z usług przewozowych oraz wykonywania przewozów w transporcie publicznym w Płocku na podstawie umowy wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Komunikacją Miejską Płock Sp. z o. o. Usługa realizowana jest na obszarze Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych, z którymi zawarto porozumienia w przedmiocie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego Gminie-Miasto Płock.

2. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu w transporcie publicznym obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

3. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu oraz jego skasowanie (nie dotyczy biletów długookresowych).

4. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych warunków określonych w dalszej części przepisów porządkowych.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń dotyczących taryfy, wysokości opłat dodatkowych, opłaty manipulacyjnej, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązujących w transporcie publicznym w Gminie-Miasto Płock, określonych odrębnymi uchwałami Rady Miasta Płocka.

6. Operator zobowiązany jest umieścić w każdym pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów:

1) informację o obowiązującej w transporcie publicznym w Gminie-Miasto Płock:

a) taryfie,
b) wysokości opłat dodatkowych i opłacie manipulacyjnej,
c) uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
d) firmie uprawnionej do przeprowadzania kontroli biletów;

2) adres, pod który należy kierować skargi i zażalenia;

3) identyfikator z danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości kierującego (zdjęcie z numerem służbowym).

7. Gmina-Miasto Płock sprawuje nadzór i kontrolę w zakresie prawidłowości i jakości usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o.

§ 2
Prawa i obowiązki pasażerów

1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i z niego wysiadać tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd;

2) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami przeznaczonymi do tego celu;

3) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się do powyższego przepisu;

4) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a zamierzający wsiąść do pojazdu powiadamiają o tym kierującego poprzez zajęcie widocznego miejsca na przystanku. Czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku;

5) nie mogą przebywać w kabinie kierowcy. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą;

6) zobowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom wydawanym przez kierującego pojazdem.

7) wysiadający i wsiadający do pojazdów wyposażonych w odpowiedni przycisk oraz znak graficzny (piktogram) zobowiązani są do samodzielnego otwierania drzwi naciskając przycisk znajdujący się na lub przy drzwiach.

2. W pojeździe znajdują się oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1) osób z dzieckiem (do lat 4);

2) kobiet w ciąży;

3) inwalidów;

4) wózków dziecięcych.

3. Pasażer, który zajmie miejsce określone w ust. 2, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest je zwolnić w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

4. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.

5. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

6. Zabrania się pasażerom korzystającym z pojazdów podczas podróży:

1) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu;

2) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu;

3) otwierania drzwi w czasie jazdy;

4) dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu lub zatrzymania się;

5) zanieczyszczania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu;

6) wychylania się przez okna i opierania się o drzwi;

7) spożywania napojów i artykułów żywnościowych;

8) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

9) uprawiania sportów lub innych podobnych czynności oraz zabaw;

10) palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych;

11) zażywania narkotyków;

12) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;

13) prowadzenia zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator zbiórki posiada stosowne upoważnienie i zgodę Organizatora;

14) nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody Organizatora transportu publicznego;

15) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub łyżwach;

16) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;

17) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

7. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego, nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, w związku z nieprzestrzeganiem postanowień ust. 6, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia kierującego pojazdem

1. Kierujący pojazdem ma obowiązek:

1) umożliwienia wsiadania na przystanku krańcowym pasażerom dopiero po zakończeniu czynności manewrowych związanych ze zmianą kierunku jazdy, w trakcie których pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe;

2) w okresie jesienno – zimowym, podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, niezwłocznie po zakończeniu czynności manewrowych podjechać na przystanek początkowy w celu umożliwienia oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe;

3) zatrzymania pojazdu na przystanku „na żądanie” w przypadkach gdy:

a) pasażer zgłosi zamiar wysiadania poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku w pojeździe;

b) zbliżając się do przystanku zaobserwuje na nim obecność osób oczekujących;

4) taktownego i uprzejmego wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów oraz egzekwowanie postanowień niniejszych przepisów.

2. Kierujący może odstąpić od czynności opisanej w ust. 1 pkt 2 w przypadku, jeżeli:

1) inny autobus danej linii ma wcześniejszy planowy odjazd;

2) usytuowanie przystanku początkowego ze względów bezpieczeństwa wyklucza dłuższy postój pojazdu na przystanku;

3) postój autobusu powoduje utrudnienia ruchu innych autobusów.

3. Kierujący ma prawo:

1) do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia w przypadkach szczególnych takich jak: zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenia porządku publicznego;

2) odmówić przewozu osób:

a) nietrzeźwych,

b) mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd,

c) zachowujących się agresywnie,

d) wzbudzających odrazę brudem i niechlujstwem,

e) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

4. Kierującemu zabrania się:

1) ruszania i prowadzenia pojazdu z otwartymi drzwiami;

2) podczas jazdy:

a) prowadzenia rozmów,

b) spożywania posiłków,

c) palenia tytoniu oraz używania e-papierosów,

d) sprzedawania biletów.

§ 4
Bilety, ich sprzedaż i kasowanie

1. Bilety uprawniające do przejazdów środkami transportu publicznego w Płocku emitowane są przez KM Płock Sp. z o. o.

2. Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem stanowi uzupełniającą formę dystrybucji biletów tylko w razie awarii automatu biletowego (biletomatu) i może odbywać się wyłącznie podczas postoju pojazdu na przystanku za odliczoną kwotę.

3. skreślono

4. Bilety mogą być nadrukowane lub zapisane na:

1) nośnikach papierowych,

2) karcie miejskiej,

3) w systemie płatności przez telefon komórkowy.

5. Pasażer, który zajął miejsce stojące lub siedzące w pojeździe, jest obowiązany do posiadania:

1) ważnego biletu (skasowanego, aktywowanego) – uprawniającego do przejazdu w określonej strefie taryfowej;

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego – w razie korzystania z takiego uprawnienia.

6. Pasażerowie korzystający z usług przewozowych świadczonych w ramach transportu publicznego w Płocku mogą nabywać bilety:

1) normalne – uprawniające do przejazdu za pełną odpłatnością;

2) ulgowe – uprawniające do przejazdu ulgowego.

7. Rodzaje stosowanych biletów określa zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

8. Pasażer:

1) podróżujący na podstawie biletu papierowego (jednoprzejazdowego przesiadkowego lub krótkookresowego) obowiązany jest niezwłocznie po wejściu do pojazdu skasować bilet i zachować go na czas podróży. Zaleca się po skasowaniu biletu papierowego sprawdzenie poprawności jego skasowania (10 znaków – wzór umieszczony w pojeździe w okolicy każdego kasownika w miejscu widocznym dla pasażera). W razie nieprawidłowego wydruku (brak wydruku, wydruk niekompletny, nieczytelny lub niezgodny z wzorcem umieszczonym w pojeździe) pasażer ma możliwość zgłoszenia tego faktu kierującemu pojazdem okazując bilet w celu potwierdzenia jego ważności;

2) rozpoczynający podróż z zamiarem zakupu biletu w pojeździe po wejściu do pojazdu obowiązany jest nabyć bilet w biletomacie lub w przypadku jego awarii u prowadzącego pojazd i dokonać jego skasowania. Bilet zakupiony w biletomacie nie wymaga skasowania.

3) rozpoczynający podróż z zamiarem nabycia biletu przy pomocy urządzeń mobilnych będących własnością pasażera po wejściu do pojazdu obowiązany jest niezwłocznie nabyć ten bilet i zachować go na czas podróży;

4) posiadający ważny bilet obowiązujący:

a) w strefie taryfowej A, obowiązany jest do skasowania/aktywowania biletu obowiązującego w strefie taryfowej B najpóźniej w momencie przekraczania ostatniego przystanku znajdującego się w strefie A,

b) w strefie taryfowej B, zobowiązany jest do skasowania/aktywowania biletu obowiązującego w strefie taryfowej C najpóźniej w momencie przekraczania ostatniego przystanku znajdującego się w strefie B.

9. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednoprzejazdowego przesiadkowego innej osobie.

10. Poprzez użyte w ust. 8 pojęcie „niezwłocznie” rozumie się wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do pojazdu.

11. Za nieważny uznaje się bilet:

1) papierowy na okaziciela (jednoprzejazdowy przesiadkowy, krótkookresowy):

a) bez wydruku potwierdzającego skasowanie,

b) z nieprawidłowym wydrukiem, o ile zgodnie z ust. 8 pkt 1 fakt ten nie zostanie zgłoszony prowadzącemu pojazd,

c) wielokrotnie skasowany,

d) skasowany po wezwaniu do okazania lub okazany po przeprowadzonej kontroli biletów,

e) noszący ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej,

f) o zaniżonej wartości,

g) nieuprawniający do przejazdu w danej strefie taryfowej,

h) po upływie czasu określonego na bilecie od momentu jego skasowania (nie dotyczy biletów jednoprzejazdowych przesiadkowych),

i) odstąpiony innej osobie (nie dotyczy biletów krótkookresowych),

j) innego przewoźnika (operatora),

k) zniszczony,

l) sfałszowany;

2) elektroniczny imienny długookresowy (karta miejska):

a) nieuprawniający do przejazdu w danej strefie taryfowej,

b) po upłynięciu okresu ważności,

c) imienny, odstąpiony innej osobie,

d) innego przewoźnika (operatora),

e) zniszczony, uszkodzony,

f) sfałszowany;

3) nabyty w systemie płatności przez telefon komórkowy:

a) poprzez aplikacje firm, z którymi KM Płock Sp. z o. o. nie posiada zawartej umowy,

b) po wezwaniu do okazania lub okazany po przeprowadzonej kontroli biletów,

c) o zaniżonej wartości,

d) czasowy, po upływie czasu określonego na bilecie,

e) innego przewoźnika (operatora).

12. Na liniach zastępczych uruchamianych na czas planowanych remontów dróg, podczas korzystania z przejazdu łączonego [linia podstawowa + linia tymczasowa (zastępcza)], bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy skasowany w pojeździe jednej z tych linii zachowuje ważność w pojeździe drugiej linii, jak również w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą linii zastępczej przez 60 minut od chwili skasowania.

13. W pojazdach linii specjalnych przewidzianych do obsługi cmentarzy, obowiązują rodzaje biletów i opłat przewidzianych dla strefy A i B, zależnie od ich przebiegu.

14. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerowi posiadającemu ważny bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym.

§ 5
Przewóz bagażu i zwierząt

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach:

1) zwierzęta pod niżej wymienionymi warunkami:

a) dozwolony jest przewóz psa (z wyłączeniem miejsc do siedzenia) przez pełnoletniego pasażera, który jest obowiązany:

i) trzymać psa na smyczy i w kagańcu, z zastrzeżeniem lit. b,

ii) posiadać przy sobie ważne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przewożonego psa przeciw wściekliźnie.

b) dozwolone jest przewożenie bez kagańca psa przewodnika, posiadającego stosowny certyfikat, odpowiednio oznakowanego i towarzyszącego w podróży osobie niewidomej/niedowidzącej,

c) pozostałe zwierzęta domowe mogą być przewożone w koszu (klatce) w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.

2) bagaż podręczny pod warunkiem istnienia możliwości takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczał widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich, których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób – nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

2. W pojazdach zabrania się przewożenia:

1) przedmiotów:

a) mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogących uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

b) cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

c) wywołujących odczucie odrazy,

d) których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszych przepisów lub odrębnych przepisów, w tym broni z wyjątkiem dopuszczenia jej do przewozu przez:

i) osoby posiadające aktualne pozwolenie na broń,

ii) osoby pełniące służbę wojskową lub publiczną, zgodnie z ustawą o broni i amunicji,

2) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności:

a) psów bez kagańca,

b) psów uznawanych za agresywne, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687),

c) zwierząt gospodarskich, hodowlanych,

d) zwierząt niebezpiecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037).”;

3) rowerów.

3. W przypadku nie stosowania się do zakazów wymienionych w ust. 2 kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

4. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Operator odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy Operatora.

5. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

6. Zabronione jest umieszczanie bagażu podręcznego lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7. Pasażer na żądanie współpasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów obowiązany jest:

1) zdjąć z pleców (ramion) plecak, torbę lub worek, lub inny bagaż podręczny;

2) umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu;

3) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 pkt 1 lub ust.2 pkt 2,

4) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem podręcznym, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w ust. 2 pkt 1,

5) w przypadku określonym w ust. 7 pkt 3 i 4 nie przysługuje zwrot należności za bilet.

8. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem.

9. Przewóz bagażu podręcznego, wózka dziecięcego lub inwalidzkiego oraz zwierząt nie podlega opłacie.

10. Dopuszcza się przewóz rowerów na bagażniku rowerowym przystosowanym do takiego przewozu, zamontowanym z tyłu autobusu. Przewóz rowerów może odbywać się na następujących zasadach:

1) przewóz rowerów możliwy jest tylko na linii oznaczonej jako ta, która pozwala na przewóz rowerów;

2) na bagażniku mogą być przewożone jednocześnie maksymalnie cztery rowery;

3) umieszczenie oraz wyładowanie rowerów z bagażnika możliwe jest tylko na przystanku początkowym i końcowym danej linii;

4) czynności związane z umieszczeniem i zdjęciem roweru wykonuje pasażer pod nadzorem kierowcy autobusu;

5) przed umieszczeniem roweru na platformie bagażnika, pasażer obowiązany jest usunąć jego dodatkowe wyposażenie, które mogłoby zostać  skradzione w czasie postoju autobusu, np. przed skrzyżowaniem lub na przystanku lub też mogłoby wypaść podczas przejazdu (dotyczy to np. komputerów rowerowych, saszetek, bidonów, pompek rowerowych);

6) po umieszczeniu roweru na bagażniku kierowca autobusu obowiązany jest sprawdzić sposób jego zabezpieczenia i zamocowania oraz zamknąć bagażnik na klucz;

7) kierowca autobusu nadzoruje wyładunek rowerów na przystanku końcowym, w celu wydania ich właściwym osobom.

11. Przewóz rowerów na bagażnikach rowerowych jest bezpłatny; pasażer obowiązany jest do posiadania biletu uprawniającego go do przejazdu na danej linii.

§ 6
Kontrola biletów

1. Kontrolerzy biletów oraz pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do taktownego i uprzejmego wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów oraz egzekwowania postanowień niniejszych przepisów.

2. Do prowadzenia kontroli biletowej i dokumentów przewozu uprawnionymi są:

1) specjalistyczna firma działająca z upoważnienia Operatora;

2) uprawnieni pracownicy reprezentujący Operatora, w tym kierowcy, kontrolerzy, nadzór ruchu; posiadający aktualny, ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym (wzór identyfikatora umieszczony w pojeździe).

3. Osoba dokonująca kontroli:

1) jest obowiązana do okazywania w sposób czytelny dla pasażerów identyfikatora, uprawniającego do przeprowadzania kontroli biletów;

2) jest uprawniona do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności przewozowych wraz z opłatą dodatkową w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Płocka.

4. Zwrot pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenie wezwania do zapłaty może nastąpić w przypadku przedłożenia nie okazanego w czasie kontroli (nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu):

1) ważnego imiennego biletu długookresowego (elektronicznego) zakupionego przed kontrolą;

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, wydanego przed kontrolą, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miasta Płocka (wniesienia opłaty nie wymaga się w przypadku zwrotu pobranych bezpodstawnie należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub anulowania wystawionego bezpodstawnie wezwania do zapłaty).

§ 7
Zasady prowadzenia kontroli biletowej

1. Kontrola rozpoczynana jest po uprzednim głośnym jej ogłoszeniu i zablokowaniu kasowników przez kierującego pojazdem lub poprzez kontrolowanie pojedynczych osób, gdy kontroler informując o kontroli zwraca się bezpośrednio do pasażera z prośbą o okazanie biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu, bez konieczności blokowania kasowników przez kierującego pojazdem;

2. Kierujący pojazdem obowiązany jest zablokować kasowniki na wyraźną i jednoznaczną informację kontrolera o rozpoczynającej się kontroli biletowej, przy czym kontroler okazuje kierowcy pojazdu identyfikator, o którym mowa w § 6 ust. 2;

3. W czasie trwania kontroli:

1) kontroler ma obowiązek posiadać trwały wyróżnik umożliwiający jego identyfikację, umieszczony w wyraźnie widocznym miejscu. Wyróżnik zawiera nazwę przewoźnika, zdjęcie i numer identyfikacyjny kontrolera, nazwę, płocki adres i telefon jednostki kontrolującej, okres ważności, zakres upoważnienia oraz pieczęć i podpis wystawcy;

2) kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 11;

3) pasażer obowiązany jest:

a) okazać ważny bilet uprawniający go do przejazdu,

b) okazać dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego,

c) na wezwanie przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego,

d) udostępnić kontrolerowi dokument stwierdzający tożsamość, do sporządzenia zapisu danych zawartych w dokumencie;

4. Kontrola ważności biletów polega:

1) w przypadku biletów papierowych (jednoprzejazdowych przesiadkowych lub krótkookresowych) przeznaczonych do kasowania na sprawdzeniu poprawności wydruku na bilecie kontrolowanego pasażera;

2) w przypadku biletów długookresowych (karta miejska) na sprawdzeniu:

a) okresu ważności biletu,

b) obowiązywania w danej strefie przewozowej.

5. W razie stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, pasażer jest obowiązany do uiszczenia osobie kontrolującej właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej lub przyjęcia wezwania do zapłaty i uiszczenia kwoty określonej w wezwaniu w sposób w nim określony.

6. W przypadku uznania biletów za nieważne:

1) w przypadku biletów długookresowych wg kryteriów § 4 ust. 11 pkt 2 ppkt a-d podlegają one chwilowemu zatrzymaniu przez kontrolera celem wypisania na jego podstawie opłaty dodatkowej i są zwracane pasażerowi wraz z drukiem opłaty dodatkowej;

2) w przypadku biletów jednoprzejazdowych przesiadkowych i krótkookresowych wg kryteriów § 4 ust. 11 pkt 1 ppkt e, j, k, l podlegają one zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem, dla celów dowodowych;

3) w przypadku biletów długookresowych wg kryteriów § 4 ust. 11 pkt 2 ppkt c, d, e i f, podlegają one zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem, dla celów dowodowych.

7. Operator lub firma działająca w jego imieniu przy kontroli biletów – ma obowiązek niezwłocznego, ale w terminie nie dłuższym niż 3 dni, odesłania biletu właścicielowi w przypadku:

a) zatrzymania biletu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, po ustaleniu iż bilet jest ważny, na wyraźne żądanie pasażera,

b) zatrzymania biletu o którym mowa w ust. 6 pkt 3, po ustaleniu iż bilet jest ważny.

8. Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty dodatkowej lub odmawia jej uregulowania, kontroler wystawia wezwanie do opłaty dodatkowej na firmowych drukach kredytowych, wpisuje swój numer służbowy, datę, godzinę, numer linii i wysokość opłaty dodatkowej oraz dane personalne pasażera i ewentualnego świadka. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego i ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, należy zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go do prokuratury lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

9. W celu dochodzenia roszczenia, należy zażądać od pasażera dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Pasażer obowiązany jest taki dokument okazać do spisania, pod rygorem kary grzywny.

10. W przypadku niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu tożsamości, kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny zobowiązany jest pozostać w miejscu, przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.

11. Pasażer stosujący przemoc wobec kontrolera, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający godności osobistej kontrolera podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

12. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat specjalnych oraz przebiegu linii komunikacyjnych.

13. Na każde żądanie pasażera, kontroler ma obowiązek umożliwić pasażerowi spisanie numeru służbowego kontrolera oraz poinformować o miejscu składania reklamacji.

14. Kontrola winna być przeprowadzona w sposób uprzejmy i grzeczny, ale zarazem stanowczy.

 

§ 8
Skargi i zażalenia

1. Reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób składa się w formie pisemnej we wskazanej w pouczeniu jednostce organizacyjnej Operatora nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

2. Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania się prowadzących pojazdy, działalności firmy zatrudniającej kontrolerów, korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz innych kwestii związanych z działalnością Operatora należy składać w formie pisemnej organizatorowi:

1) pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, 09-400, pl. Stary Rynek 1

2) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, stanowisko nr 7.

3. We wszystkich nieuregulowanych niniejszymi przepisami sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).