Uprawnienia do ulg

Wyciąg z Zarządzenia Nr 970/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.08.2015 r. oraz ustawy z dnia 09.05.1996 o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 7 poz. 29 art. 43 ust. 1, z późn. zm.), ustawy z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 101 poz. 648, art. 16 ust. 1 i 2, z późn. zm.), ustawy z dnia 27.07.2005 prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 art. 188 ust. 1, z późn. zm.), ustawy z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 400, art. 20 ust. 1z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011, Nr 205, poz. 1203)

obowiązujące do 30.06.2016

zobacz wykaz obowiązujący od 01.07.2016

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

 

OSOBY UPRAWNIONE DOKUMENT1 POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Osoby niewidome lub niedowidzące wraz z opiekunem/przewodnikiem2 towarzyszącym im w pojeździe lub z psem – przewodnikiem. Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (oznaczonej symbolem 04-O) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (dotyczy wszystkich grup inwalidzkich);
– wraz z dokumentem tożsamości niewidomego/niedowidzącego.
2. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem2 towarzyszącym im w pojeździe. Legitymacja lub orzeczenie osoby niepełnosprawnej z wpisem o:
1) znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
3) zaliczenie do I grupy inwalidów;
– wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej.
3. Dzieci w wieku do 4 lat. Dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty lub paszport).
4. Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia wraz z opiekunem2 towarzyszącym im w pojeździe. 1) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia;
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia;
3) legitymacja lub orzeczenie dokumentujące niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia;
4) legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia;
5) legitymacja przedszkolna wydana według wzoru MENiS–II/181/2 lub MEN-I/52/2.
5. Uczniowie szkół specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły i z powrotem oraz do i z miejsca praktycznego odbywania zawodu wraz z opiekunem2 towarzyszącym im w pojeździe. Legitymacja szkolna wraz z zaświadczeniem z podaną trasą dojazdu.
6. Osoby, które ukończyły 70 lat. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający datę urodzenia.
7. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Płocku w czasie wykonywania czynności służbowych. Legitymacja służbowa.
8. Umundurowani funkcjonariusze Policji. Legitymacja służbowa.
9. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej:
– 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety;
– 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni.
Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub wpis w legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzający nadanie odznaki (ZHDK) wraz z dokumentem tożsamości.
10. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej:
– 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety;
– 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni.
Przez okres 2 lat od daty ostatniego oddania krwi.
Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub wpis w legitymacji honorowego dawcy krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi potwierdzający nadanie odznaki (ZHDK) wraz z dokumentem tożsamości.
11. Kombatanci i osoby represjonowane, będący członkami:
1) Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
2) Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
3) Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników.
Legitymacja Kombatancka lub Legitymacja Osoby Represjonowanej wraz z legitymacją członkowską i dokumentem tożsamości.
12. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w dni robocze od poniedziałku do środy w godzinach 8-15, w czwartki w godzinach 9-17, w piątki w godzinach 9-15. Legitymacja Pracownika Socjalnego MOPS w Płocku wraz z dokumentem tożsamości.
13. Mieszkańcy Płocka, posiadający status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30, przez okres jednego roku od dnia wydania karty aktywnego poszukiwania pracy. Aktualna karta aktywnego poszukiwania pracy, wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i uzupełniona przez Miejski Urząd Pracy w Płocku3 wraz z dokumentem tożsamości.
14. Właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku. Ważny dowód rejestracyjny samochodu wraz z dokumentem tożsamości.
15. Właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych w autobusach linii pośpiesznej A w każdy piątek. Ważny dowód rejestracyjny samochodu wraz z dokumentem tożsamości.
16. Senatorowie i Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej. Legitymacja senatorska lub poselska.
17. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej Aktualna Książeczka Inwalidy Wojennego-Wojskowego.

1 Osobom z orzeczoną niepełnosprawnością uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.

2 Przez opiekuna należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a przez przewodnika osoby niewidomej należy rozumieć osobę, która ukończyła 13 lat.

3 Sposób korzystania z Karty określa uchwała Rady Miasta Płocka Nr 702/XL/05 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50% ULGI)

 

OSOBY UPRAWNIONE DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku. Legitymacja emeryta – rencisty wraz z dokumentem tożsamości.
2. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty lub paszport).
3. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS II/180/2); Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/50/2) albo Ministra Kultury (ART-II/292/3).
4. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej:
– 900 mililitrów krwi w okresie jednego roku.
Ulga przysługuje przez okres jednego roku od daty ostatniego oddania krwi.
Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem z podaniem daty ostatniego oddania krwi, w przypadku braku zdjęcia Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
5. Żołnierze rezerwy albo osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy. Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.
6. Słuchacze kolegium. Ważna legitymacja słuchacza kolegium.
7. Studenci uczelni dziennych, zaocznych, wieczorowych, zawodowych. Ważna legitymacja studencka lub ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC).
8. Kombatanci za okazaniem aktualnej legitymacji kombatanckiej. Legitymacja Kombatancka lub Legitymacja Osoby Represjonowanej.
9. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50% ULGI W STOSUNKU DO CENY BILETU NORMALNEGO DŁUGOOKRESOWEGO IMIENNEGO ELEKTRONICZNEGO 30-DNIOWEGO)

OSOBY UPRAWNIONE DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Dorośli członkowie rodzin (rodzice) korzystający z „Płockiej Karty Familijnej 3+” na warunkach określonych w Regulaminie Płockiej Karty Familijnej 3+ 5. Uprawnienie przysługuje wyłącznie przy zakupie biletu długookresowego imiennego elektronicznego 30 – dniowego uprawniającego do przejazdu w strefie taryfowej A (w tym także 30- dniowego ważnego od poniedziałku do piątku). Ważna Płocka Karta Familijna 3+ wraz z dokumentem tożsamości.
W przypadku korzystania z tej ulgi nie przysługuje prawo korzystania z innych ulg.


OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (75% ULGI W STOSUNKU DO CENY BILETU NORMALNEGO DŁUGOOKRESOWEGO IMIENNEGO ELEKTRONICZNEGO 30 – DNIOWEGO)

OSOBY UPRAWNIONE DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE
1. Członkowie rodzin (dzieci – do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje) korzystający z „Płockiej Karty Familijnej 3+” na warunkach określonych w Regulaminie Płockiej Karty Familijnej 3+ 5. Uprawnienie przysługuje wyłącznie przy zakupie biletu długookresowego imiennego elektronicznego 30 – dniowego uprawniającego do przejazdu w strefie taryfowej A (w tym także 30- dniowego ważnego od poniedziałku do piątku). Ważna Płocka Karta Familijna 3+ wraz z dokumentem tożsamości.
W przypadku korzystania z tej ulgi nie przysługuje prawo korzystania z innych ulg.

5 Załącznik do zarządzenia Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+.